15 Μαρ 2009

Η Ελληνική Νομαρχία, η Επανάσταση του 1821 και ο ρόλος του πατριαρχείου (2ο Μέρος)

Το εγερτήριο σάλπισμα στην Ελλάδα δόθηκε διαδοχικά από τις 21 Μαρτίου μέχρι τις 31 του ίδιου μήνα και από την Πελοπόννησο πέρασε στη «Στερεά» και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Η άποψη πως η επανάσταση άρχισε στην Αγ. Λαύρα, υψώνοντας το λάβαρο της μονής με τη χρυσοκεντημένη εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Επινοήθηκε αργότερα για να εμψυχώσει και τους υπόλοιπους χριστιανούς που μέχρι τότε είχαν ακόμα ενδοιασμούς για την έκβαση του αγώνα.
Ο θρύλος της Αγίας Λαύρας ήταν επινόηση του Γάλλου ιστορικού Πουκεβίλ που έγραψε την ιστορία της Ελληνικής επανάστασης το 1824. (Βλ. «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» Εκδοτική Αθηνών τόμος ΙΒ΄ σελ. 83).
Στις 23 Μαρτίου απελευθερώθηκε η Καλαμάτα όπου συστήθηκε μια επαναστατική επιτροπή με την ονομασία «Μεσσηνιακή Γερουσία» που ανέλαβε το συντονισμό της Επανάστασης.
Ο Μαυρομιχάλης που πήρε, τιμητικά, το βαθμό του αρχιστράτηγου του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού, έστελνε «Προειδοποίηση» προς τις Ευρωπαϊκές Αυλές διακηρύσσοντας τους σκοπούς της επανάστασης.
«Αποφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων» έλεγε η «προειδοποίηση» διακηρύσσοντας με ανακούφιση ότι «άπαντες πνέουν πνοήν ελευθερίας και τίποτα άλλο δε φρονούν παρά μοναχά ελευθερία». Ζητώντας τη συνδρομή και τη βοήθεια των εξευγενισμένων ευρωπαϊκών γενών μόνο την ελευθερία εξυμνούν ξανά και ξανά. «Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προσφέρει λόγον εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχεί ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της ελευθερίας. Εν ένι λόγω όλοι αποφασίσαμεν ή να απελευθεροθώμεν ή να πεθάνωμεν».
Τη μέρα που γράφονταν αυτές οι συγκινητικές γραμμές, στην Ελλάδα, εξυμνώντας την ελευθερία και δείχνοντας την αποφασιστικότητα και τον ηρωισμό των Ελλήνων να ελευθερωθούν ή να πεθάνουν στον αγώνα τους ενάντια στη βδελυρή τυραννία των Τούρκων, το πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη αφόριζε την επανάσταση!

Από την 1η Μαρτίου που τα γεγονότα της Μολδαβίας είχαν φτάσει στην Πόλη, τρόμο και αναστάτωση σκόρπισαν στην Πύλη και το Πατριαρχείο. Ο Σουλτάνος προετοιμάστηκε στρατιωτικά, δείχνοντας τα δόντια σε κάθε ύποπτο της Πόλης. Ο πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ αποφάσισε σύγκλιση Ιεράς Συνόδου προκειμένου να πείσει το Σουλτάνο ότι το πατριαρχείο παρέμεινε πιστό στην ταπεινότερη υποταγή («πιστόν ραγιαλίκιον»).
Ο Γρηγόριος «ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης και Οικουμενικός πατριάρχης» μεταξύ άλλων συναδέλφων αγίων αρχιερέων καταδίκασαν τις ενέργειες του Αλέξανδρου Υψηλάντη και του Μιχαήλ Σούτσου, ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας. Για τον τελευταίο αποφάνθηκαν ότι «…φύσει κακόβουλος ων εφάνη τέρας έμψυχον αχαριστίας και συνεφώνησε μετά του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, υιού του δραπέτου και φυγάδος εκείνου Υψηλάντου, όστις παραλαβών μερικούς ομοίους του βοηθούς ετόλμησε να έλθη αίφνης εις την Μολδαβυίαν, και αμφότεροι απονενοημένοι επίσης, αλαζόνες και δοξομανείς ή μάλλον ειπείν, ματαιόφρονες, εκήρυξαν του γένους ελευθερίαν και με τη φωνήν αυτήν εφείλκυσαν πολλούς των εκεί κακοήθεις και ανοήτους διασπείραντες και αποστόλους εις διάφορα μέρη δια να εξαπατήσωσι και να εφελκύσωσιν εις τον ίδιον της απωλείας κρημνόν και άλλους πολλούς των ομογενών μας».
Στιγματίζοντας την επανάσταση, την αναφέρουν σαν «έργον μιαρόν, θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να διαταράξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας πιστών ραγιάδων της κραταιάς βασιλείας, την οποίαν απολαμβάνουσιν υπό την αμφιλαφή αυτής σκιάν με τόσα ελευθερίας προνόμια, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος υποτελές και υποκείμενον, ζώντες ανενόχλητοι με τας γυναίκας και τα τέκνα των, με τας περιουσίας και καταστάσεις, και με την ύπαρξιν της τιμής των, και κατ' εξοχήν με τα προνόμια της θρησκείας, ήτις διεφυλάχθη και διατηρείται ασκανδάλιστος μέχρι της σήμερον επί ψυχική ημών σωτηρία.
Αντί λοιπόν φιλελευθέρων εφάνησαν μισελεύθεροι, και αντί φιλογενών και φιλοθρήσκων εφάνησαν μισογενείς, μισόθρησκοι και αντίθεοι, διοργανίζοντες, φευ, οι ασυνείδητοι με τα απονενοημένα κινήματά των την αγανάκτησιν της ευμενούς κραταιάς βασιλείας εναντίον των ομογενών μας υπηκόων της, και σπεύδοντες να επιφέρωσι κοινόν και γενικόν τον όλεθρον εναντίον παντός του γένους».

Αυτοί οι αχρείοι και κακόβουλοι, επινόησαν, γράφει ο αφορισμός «και εταιρίαν τοιαύτην συστησάμενοι προς αλλήλους συνεδέθησαν και με το δεσμόν του όρκου, γινωσκέτωσαν, ότι ο όρκος αυτός είναι όρκος απάτης, είναι αδιάκριτος, και όμοιος με τον όρκον του Ηρώδου, όστις, διά να μη φανή παραβάτης του όρκου του, απεκεφάλισεν τον Ιωάννην τον βαπτιστήν».
Η πιστή τήρηση του όρκου χαρακτηρίστηκε «ολεθρία και θεομίσητος… διά τούτο τη χάριτι του παναγίου Πνέυματος έχει η εκκλησία αυτόν διαλελυμένον, και αποδέχεται και συγχωρεί εκ καρδίας τους μετανοούντας και επιστρέφοντας, και την προτέραν απάτην ομολογούντας, και το πιστόν ρεαγιαλίκι αυτών εναγκαλιζομένους ειλικρινώς. Ταύτα αμέσως να κοινολογήσετε εις όλους του γνωστούς σας, και να κατασταθήτε όλοι προσεκτικώτεροι, ανατρέποντες και διαλύοντες ως αραχνιώδη υφάσματα, όσα η απάτη και η κακοβουλία των πρωταιτίων εκείνων καθ' οιονδήτινα τρόπον συνέπλεξε».
Λίγο πιο κάτω, οι αδιάντροποι, έγραφαν «Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους μισήτε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω, καθότι και η εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους, και επισωρέυει κατ' αυτών τας παλαμναιοτάτας και φρικωδεστάτας αράς ως μέλη σεσηπότα, τους έχει αποκεκομμένους της καθαράς και υγιαινούσης χριστιανικής ολομελείας ως παραβάται δε των θείων νόμων και κανονικών διατάξεων, ως καταφρονηταί του ιερού χρήματος της προς τους ευεργέτας ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, ως εναντίοι ηθικών και πολιτικών όρων, ως την απώλειαν των αθώων και ανευθύνων ομογενών μας ασυνειδήτως τεκταινόμενοι, αφωρισμένοι υπάρχειεν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι».
Αυτά, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ αποφάνθηκε και ο Ιεροσολύμων Πολύκαρπος συναποφάνθηκε μαζί με άλλους 21 μητροπολίτες! [1]
Το συνοδικό αφορισμό υπέγραψαν πάνω στην Αγία Τράπεζα αφού πρώτα ιερούργησαν και μετά στάλθηκε με ειδικούς εξάρχους προς την Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Αιγαίο
, περιοχές που ήταν πιθανές να ξεσπάσει επανάσταση, νουθετώντας προς κάθε εκκλησιαστικό και πολιτικό άρχοντα.
Την επόμενη μέρα (24/3), ο Σουλτάνος, ξεχωρίζοντας «την ήρα από το στάρι» έκανε περισσότερες εκκαθαρίσεις στην Πόλη, αν και οι Φαναριώτες έμειναν κλειδαμπαρωμένοι στα σπίτια τους.
Το Πατριαρχείο, όπως και με τον αφορισμό των κλεφτών ή την υποστήριξη του ρωσοτουρκικού πολέμου ενάντια στην επανάσταση των Ιονίων νήσων, έκανε το καθήκον του συμπλέοντας με την «κοινή ημών ευεργέτιδα και τροφό κραταιάς και αητήτου βασιλείας» κολακεύοντας, όσο δεν έπαιρνε άλλο, την Πύλη.


Η άποψη πως ο πατριάρχης ενήργησε έτσι για να σώσει τον ελληνισμό της Πόλης, είναι γελοίος και στερείται κάθε σοβαρότητας. Δεν ευσταθεί ούτε με τη λογική. Σε τέτοια «πατριωτικά αμαρτήματα» ουδέποτε έπεσε το πατριαρχείο της Πόλης, δίνοντας ψεύτικους όρκους πάνω στην Αγία Τράπεζα και ενώπιον του θεού. Αν οι αποφάσεις τους ήταν ειλικρινείς δε θα ψεύδονταν τόσοι ιερείς απέναντι στο θεό, αλλά με πατριωτική διάθεση θα επαναστατούσαν και οι ίδιοι μαζί με το λαό της Πόλης. Καμιά επαναστατική πράξη όμως δεν έγινε παρά μόνο η ταπεινωτική υποταγή στο Σουλτάνο που προκαλεί φρίκη στις μελλούμενες γενιές!
Ουαί, ουαί… προδότες!
Αν ο θεός τους συμβούλευσε έτσι να κάνουν, φαίνεται δεν είχαν καλό σύμβουλο, γιατί μόλις τα νέα από την Πελοπόννησο έφτασαν στην Πόλη, το βράδυ της 31ης Μαρτίου, η σφαγή που τόσο φοβόντουσαν οι «άγιοι πατέρες» έγινε ακόμα σκληρότερη! Ο Σουλτάνος θεώρησε ότι ο πατριάρχης τον εμπαίζει.
Ο ποιμήν της ορθοδοξίας ανήμπορος να επιβληθεί στο ποίμνιό του ήταν αχρείαστος για την Πόλη και αχάριστος που δεν εκτίμησε τα προνόμια και τις ελευθερίες που του έδωσε ο Σουλτάνος. Απέκλεισε την έξοδο των ελληνικών οικογενειών από την Πόλη μέχρι να απογραφούν οι οικογένειες των Πελοποννησίων, Αιγαιοπελαγιτών και Στερεοελλαδιτών που θεωρήθηκαν ύποπτοι.
Στις 10 Απριλίου ήρθε και η σειρά του Γρηγόριου. Απαγχονίστηκε σαν προδότης και τη θέση του πήρε ένας πρώην πρωτοσύγκελος του πατριαρχείου, ο Πισιδίας Ευγένιος, που στον πλειστηριασμό του σουλτάνου πλειοδότησε εξαγοράζοντας το θρόνο.
Το Μάιο, ο Σουλτάνος, επιβίβασε σε πλοία πάνω από 500 Πελοποννήσιους που έμεναν στην Πόλη και τους έπνιξε ανοιχτά στη θάλασσα. Το ίδιο έκανε τον επόμενο μήνα με τους Αιγαιοπελαγίτες και Στερεοελλαδίτες μόλις μάθαινε τη συμμετοχή τους στην επανάσταση. Στις 4 Ιουνίου απαγχόνισε το Δέρκωνα Γρηγόριο, τον Ανδριανουπόλεως Δωρόθεο Πρώιο, το Θεσσαλονίκης Ιωσήφ και τον Τυρνάβου Ιωαννίκιο. Η αφοριστική τους συναπόφαση, τελικά, δεν τους έσωσε. Ο σουλτάνος δεν ήταν ηλίθιος. Κάτω από το άγχος των περιστάσεων, το πιο σωστό ήταν να δώσει ένα μάθημα προς παραδειγματισμό!
Ο αναγνώστης μη νομίσει ότι μόνον αυτούς τους λίγους αφορισμούς έκανε τότε το Πατριαρχείο. Συλλογικά αφόριζε όσους σήκωναν κεφάλι στους Τούρκους, ονομάζοντάς τους Κακούργους και Φερμανλίδες (επικηρυγμένους) από το δοβλέτι (κράτος), όπως ήταν οι Σουλιώτες ή ατομικά όπως ήταν η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα της οποίας απαγορεύτηκε να εκκλησιάζεται, να αγιάζεται, να θυμιατίζεται ή να της δίνεται αντίδωρο! Ας αποφύγω να κάνω περιττά σχόλια!
Η επανάσταση στην Ελλάδα όμως προχώρησε είτε το’ θελαν μερικοί είτε όχι. Όταν σύσσωμος ο ελληνικός λαός, αδιαφορώντας και αψηφώντας τους συνοδικούς και ατομικούς αφορισμούς, έλαμψε με την ηρωική του παρουσία και η επανάσταση ξεσήκωσε και τον τελευταίο ραγιά. Τότε, ακόμα και οι πιο δύσπιστοι σκληροπυρηνικοί και αντιδραστικοί ιεράρχες θέλησαν να βάλουν, αν και με κρύα καρδιά, και τη δική τους σφραγίδα στην υπόθεση του ξεσκλαβώματος.
Προσφιλής τακτική, κάθε αντιδραστικής δύναμης, όταν αισθάνεται ότι χάνει και το τελευταίο λαϊκό έρεισμα. Εγκαταλείπει τον κατακτητή, που στη συνείδηση όλων καταδικάζεται, περνώντας με το λαό που καταξιώνει κάθε αγώνα γράφοντας με ηρωικά γράμματα την ιστορία του. [2]
Ο παλαιών Πατρών Γερμανός μπορεί να πήρε μέρος στην επανάσταση όμως όχι από την αρχή. Τότε είχε ακόμα διαφορετική γνώμη για την έκβασή της, όπως και για τους πρωτεργάτες της. Να τι γράφει ο ίδιος στα απομνημονεύματα του «οθεν οι μεν Πελοποννήσιοι έμειναν εν αμηχανία περί του πρακτέου, βλέποντες το παράκαιρον και ανέτοιμον. Ο δε Δικαίος (Παπαφλέσσας) άνθρωπος απατεών και εξωλέστατος, περί μηδενός άλλου φροντίζων ειμή τίνι τρόπω να ερεθίσει την ταραχήν του Έθνους, διά να πλουτίση εκ των αρπαγών, τους εβεβαίωνεν, ότι είναι τα πάντα έτοιμα». [3]
Για το ηρωικό έπος του 1821 δεν έχουμε να πούμε τίποτα γιατί θα βγαίναμε από το θέμα και τους σκοπούς του βιβλίου αυτού. Η προπαρασκευή του αγώνα μας ενδιέφερε γιατί κυριαρχείται από τις νέες ιδέες που αποτυπώθηκαν στις αρχές του δυτικού διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης.
Η προπαρασκευή του αγώνα όμως, μεταξύ άλλων, δείχνει την εναγώνια εστίαση του υπόδουλου ελληνισμού για την απελευθέρωση της πατρίδας από την τυραννία και τον κατακτητή. Σύμφωνα με την «Ελληνική Νομαρχία» τύραννος δεν ήταν μόνο ο σουλτάνος αλλά και ο πατριάρχης.
Πύλη και πατριαρχείο καταδυνάστευαν τον Έλληνα σωματικά και πνευματικά.
«Τι εστί ελευθερία;» ρωτά ο Ανώνυμος Έλληνας και απαντά «Στην αναρχία ελεύθεροι είναι μόνο οι ισχυροί, στη μοναρχία ένας, στην τυραννία κανένας και στη νομαρχία όλοι. Η νομαρχία δηλαδή είναι η ίδια η ελευθερία».
Βάζοντας ακόμα πιο ψηλά τον πήχη της ελευθερίας μετά την επανάσταση, ο Έλληνας αποτίναξε το ζυγό και των δυο. Δημιούργησε ελεύθερο κράτος και αυτοκέφαλη Εκκλησία καταδικάζοντας και τους δυο (Τούρκο και Πατριάρχη) θωρακίζοντας διοικητικά την Ελληνική Επικράτεια.
Δυστυχώς όμως, μόνο διοικητικά τη θωράκισε.
Η επανάσταση κατόρθωσε να αποτινάξει τον πνευματικό ζυγό που κρατούσε δέσμιο τον άνθρωπο στις φοβίες και τις προκαταλήψεις του. Τον ανέσυρε από το βαθύ ζόφο στο αέναο φως της Αλήθειας και της πνευματικής Ελευθερίας.
Όμως η αντίδραση δεν μένει με σταυρωμένα χέρια. Η μάχη είναι αδυσώπητη και ο Ανώνυμος Έλλην ζωντανός και επίκαιρος ακόμα και στις μέρες μας.
«Ας εβγάλωμεν, αδερφοί μου, την βρώμαν, δια να αισθανθώμεν την μυρωδίαν των άνθεων. Τα μέσα την σήμερον είναι αρκετά. Η μηχανή, τέλος πάντων, είναι τελειωμένη. Άλλο δεν λείπει, παρά να την κινήση τινας, και έπειτα μόνη της θέλει δουλεύσει».

Δυστυχώς κάθε μονοπάτι, που οδηγεί στην κατάκτηση της Ελευθερίας, είναι δυσκολοδιάβατο και γεμάτο κινδύνους. Όμως είναι και προκλητικό, ιδιαίτερα αν είσαι αγωνιστής και κυρίως άνθρωπος!(Θεόδωρος Ζήσης: καθ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Αυτοί ήταν: ο Καισαρίας Ιωαννίκιος, ο Νικομηδείας Αθανάσιος, ο Δέρκων Γρηγόριος, ο Αδριανουπόλεως Δωρόθεος, ο Βιζύης Ιερεμίας, ο Σίφνου Καλλίνικος, ο Ηρακλείας Μελέτιος, ο Νικαίας Μακάριος, ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, ο Βερροίας Ζαχαρίας, ο Δυδιμοτοίχου Καλλίνικος, ο Βάρνης Φιλόθεος, ο Ρέοντος Διονύσιος, ο Κυζίκου Κωνστάντιος, ο Χαλκηδόνας Γρηγόριος, ο Τυρνάβου Ιωαννίκιος, ο Πισειδίας Αθανάσιος, ο Δρύστας Άνθιμος, ο Σωζοπόλεως Παίσιος, ο Φαναρίου και Φαρσάλων Δαμασκηνός, ο Ναυπάκτου και Άρτης Άνθιμος.
2. Πρόσφατα παραδείγματα στη νεώτερη ιστορία, όπου η αντίδραση συνεργάστηκε με τον κατακτητή ή το δικτάτορα, μπορεί να βρει ο αναγνώστης και στην περίοδο της Εθνικής Αντίστασης (1940-4) και στην περίοδο της εφταετίας (1967-74) που έμεινε γνωστή σαν «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου όλοι ήμασταν αναρχικοί και αλήτες. Όταν μετά από μερικά χρόνια, στις επετείους, συνέρεε αθρόα ο ελληνικός λαός, καταξιώνοντας την ηρωική εξέγερση των φοιτητών, ακόμα και η Εκκλησία κατέθεσε το δικό της στεφάνι, πλεγμένο με πατριωτική έπαρση και άφθονη υποκρισία.
3. Παρατίθεται από «Τα Υβριστικά Κατά των Ελλήνων Επίσημα Κείμενα της Ορθοδοξίας» εκδόσεις Δαυλός σελ. 67-68

43 σχόλια:

Γιάννης Καραμήτρος είπε...

Πολύ καλό και το δεύτερο μέρος. Συγχαρητίρια!
Θα κάνω δύο σχόλια:
1. "χρυσοκεντημένη εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου"
Προφανώς και η εικόνα ήταν "χρυσοκεντημένη" αλλιώς δεν θα ήταν Ελληνοορθόδξη :P
2. "πιστόν ραγιαλίκιον"
Έτσι μας θέλει η εκκλησία.

Ανώνυμος είπε...

«Όταν σύσσωμος ο ελληνικός λαός, αδιαφορώντας και αψηφώντας τους συνοδικούς και ατομικούς αφορισμούς, έλαμψε με την ηρωική του παρουσία και η επανάσταση ξεσήκωσε και τον τελευταίο ραγιά.»

Καλά για αυτό ας μην είμαστε και τόσο βέβαιοι.

Το video με τον Ζήση όλα τα λεφτά.

ΤΟ ΓΟΡΓΟΝΙ είπε...

Ανατριχιαστικές πληροφορίες!
Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια.
καλημέρα

Ανώνυμος είπε...

...τώρα, εσύ, θέλεις σχόλιο! Τί να πρωτοπείς. Για το τότε ; Οι ''ραγιάδες'' το άξιζαν και μόνο αυτοί. ''με το σουγιά στο κόκκαλο, με το λουρί στο σβέρκο...'' και σ'αυτούς και μόνο σ'αυτούς το χρωστάμε. Για σήμερα ; Άσε καλύτερα. Αλλά πόσοι ξέρουμε το τί έγινε, δηλαδή την πραγματική ιστορία. Μόνο ότι μας έμαθαν στο χριστιανοσχολειό. Άν δέν πιάσουμε μόνοι μας να ξεστραβωθούμε, μή περιμένεις ''ώ,ρέ'' να μάθουμε την αλήθεια. Τα φώτα της ελληνικής νόησης μόνο όσοι θέλουν τα βλέπουν. Νά 'σαι πάντα καλά...c

Άθεος είπε...

Χαίρομαι για την πατριωτική σας συνείδηση.
Όσοι διαβάσατε το πρώτο μέρος και με αγωνία ήρθατε να διαβάσετε τη συνέχεια, δείχνετε ότι αναγνωρίζετε τη συμβολή εκείνων των αγωνιστών και έμμεσα δίνετε την απάντησή σας, πως οι αγώνες τους δεν πήγαν χαμένοι, δεν έχυσαν άδικα το αίμα τους ώστε εμείς σήμερα ελεύθερα να συλλογιόμαστε, που έλεγε και ο Ανώνυμος Έλληνας.
Ευχαριστώ που μου αναγνωρίσατε πως συνέβαλα κι εγώ στην ενημέρωσή σας και δεν πήγε ο χρόνος μου χαμένος!
Όλοι καταλάβατε, πού ήταν πιστό το Πατριαρχείο: στην Πύλη, στο Σουλτάνο και το Ραγιαλίκιο!
ΙωάννηΚ, ναι, πιστοί στο Ραγιαλίκιο μας ήθελε το σύστημα
Πάρη, ξέρω, δυσπιστείς αν όλοι οι ραγιάδες ξεσηκώθηκαν. Βλέπεις, υπάρχουν ακόμα!
Sofia, σαν εκπαιδευτικός, τι λες… πρέπει ο δάσκαλος να λέει την αλήθεια κόντρα στο σύστημα ή να σωπαίνει διαιωνίζοντας το ψέμα στο διηνεκές…
Δίκιο έχεις και εσύ, ώ ρε vango, αν δεν πιάσουμε μόνοι μας ένα βιβλίο να ξεστραβωθούμε μη περιμένεις να μάθεις την αλήθεια! Μας δουλεύουν!!!!
Πάρτε σήριαλ στην τηλεόραση και reality, σαν το θέαμα της αρένας επί Ρωμαίων.
Σαν του Ιππόδρομου, ανάμεσα σε βένετους και πράσινους, στο Βυζάντιο.
Κι αν δεν έχετε ψωμί… φάτε παντεσπάνι, που έλεγε και η Αντουανέτα!
Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται και μας προσπερνά στα τυφλά, τότε είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναζήσουμε!

ΤΟ ΓΟΡΓΟΝΙ είπε...

Πάλι ήρθα να σου πω, ότι δεν πήγε καθόλου άδικα ο κόπος σου. Διάβασα και τις παραπομπές και έφριξα, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Ιδέα δεν είχα. Πόσο πολύ μπορούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια για τον ρόλο της εκκλησίας στον Αγώνα.
Το είχα υποψιαστεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, γιατί αλλιώς, πως φεύγοντας τα άφησαν σχεδόν όλα σε μοναστήρια, πως λειτουργούσαν, πως άφησαν τον Άθω ήσυχο,, ? Πάντως τα διάβασα και στα παιδιά μου, όσο για τους καρατικούς υπαλλήλους? Να μη σου πω καλύτερα τι γνώμη έχω για τους περισσότερους!
καλή βδομάδα

Ανώνυμος είπε...

...να συνεχίσεις, φίλε μου. Τίποτα δέν πάει χαμένο. Όσοι θέλουν να μάθουν, ψάχνουν για τέτοιες φωνές. Η δική μου προσωπική εμπειρία έτσι με δίδαξε. Ευχτυχώς, γιατί έτσι & χάρο δέν φοβάται όποιος γνωρίζει & τη ζωή του απολαμβάνει μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα, λεπτό το λεπτό. ΚΑΙ χαίρεται να γνωρίζει ανθρώπους λεύτερους...

Άθεος είπε...

Χαίρομαι, Sofia, που κατάλαβες τι γίνεται.
Πολλοί είναι υποψιασμένοι, μα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι στα σχολεία μας κρύβουν την αλήθεια.
Αν δεν μπορείς τουλάχιστον να πεις την αλήθεια, λέγε όσο λιγότερα ψέματα μπορείς!
Να που φτάσαμε!
Να θεωρούμε και τα ψέματα μορφή αγώνα, επειδή θα είναι λίγα!
Μπράβο και σε σένα vango. Παρά την ηλικία σου, είσαι ακόμα παλικάρι!
Το μυαλό μετράει πιο πολύ από το μπράτσο!

Τηλέμαχος είπε...

Ποτε θα βγει ένας Έλλην πολιτικός- στρατηγός- φιλόσοφος- ποιητής, να πει αβάντι μαέστρο?
Αβάντι Έλληνα!
Να ξεχυθούμε ελεύθεροι στα μονοπάτια της πατρίδας μας.
Η θεοκρατία της Βαβυλώνας στοιχειώνει ακόμα τα όνειρα μας.
Τα μαύρα κοράκια με εντολή του Δαβίδ κρατούν πάντα τις αδειανές γαβάθες τους προς εμάς και τα παιδιά μας.
Εάλω η πόλις, φωνάζανε αλλα αυτό είχε γίνει προ πολλού.
Ζαβλακωμένο το πλήθος σήμερα, από την μια η μεσημεριανή φιέστα των κουτσομπολιών από την άλλη η δήθεν απελευθέρωση της γυναικείας φύσης.
Το αρσενικό ξεψυχά καθημερινά παραδομένο σε ανίερες συμμαχίες.
Η ήβη της Ελευθερίας χάθηκε.
Δεν αισθανόμαστε καν τα δεσμά, τόσο πολύ έχουν προχωρήσει, μας θάβουν ώρα την ώρα όλα τα σημάδια εκείνα που θα μπορέσουν να ξυπνήσουν την άλλη πλευρά.
Στέκονται σαν Ιαβέρηδες πάνω και μέσα στα μυαλά μας.
Έχουν κάβες ολόκληρες από υλικό που υπνωτίζουν συνειδήσεις και εγείρουν το ζώο του καθενός μας.
Αλλα...
Η λάβα μέσα μας δεν σβήνει, τουλάχιστον σε μερικούς.
Αντιστεκόμαστε στο μαύρο και κοιτάζουμε το μάβη χρώμα του ουρανού.
Εκεί βλέπουμε το σύμπαν και τους Θεϊκούς νομους της φύσεως.
Και αν δεν το βλέπουμε το φανταζόμαστε.
Παίρνουμε δύναμη και αγωνιζόμαστε ο καθένας με κάθε μέσον.
Άλλωστε τι νόημα θα είχε αν μας παρέδιδαν την ελευθερία στο πιάτο.
Άλλωστε τι νόημα θα είχε αν ξέραμε την μετά θάνατον αποστολή μας.
Επιμονη και υπομονή αδέρφια.
Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερια,
γεια και χαρα σε όλους.

Άθεος είπε...

Πού το ξετρύπωσες Τηλέμαχε, τούτο τα καταπληκτικό κείμενο… σε βιβλίο το βρήκες, στο internet ή σε κάποια κόχη του μυαλού σου βρισκόταν…
…για πες μου!
«Στέκονται σαν Ιαβέρηδες πάνω και μέσα στα μυαλά μας»
…τι μου θυμίζει αυτό…
…αδημονώ να μάθω!

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικό και το 2ο μέρος. Πρέπει η αλήθεια επιτέλους να μαθευτεί για το ρόλο της εκκλησίας και τέτοια κείμενα ειναι ιδανικά προς αυτό το σκοπό.
Η δε σημερινή επίσημη εκκλησία θα έπρεπε να αποφεύγει να αναφέρεται στην επανάσταση. Αλλά δυστυχώς την έχουν καπηλευτεί κι αυτήν.
Η ιστορία γράφεται απ' τους νικητές, και εδώ είναι το λεπτό σημείο: η εκκλησία κατάφερε -όταν είδε πια ότι οι επαναστάτες ήταν πολλοί και είχαν ελπίδες- να ενσωματωθεί στο μέρος των νικητών, όπως εξηγείς και στο κείμενο.
Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε μέχρι σήμερα: Μία θρασυτάτη εκκλησιαστική εξουσία με τεράστια περιουσία η οποία μάλιστα υπερηφανεύεται για την προσφορά της στην Ελλάδα.

Ανώνυμος είπε...

Με το προηγούμενο σχόλιό μου εννοούσα από ιστορικής πλευράς δε ξεσηκώθηκαν όλοι οι ραγιάδες.

Επίσης η έννοια «ελληνικός λαός» που έχεις στο κείμενο τη θεωρώ αδόκιμη για εκέινα τα χρόνια.
Όπως θεωρώ αδόκιμη τη λέξη «προδότες» για τους παπάδες. Οι ραγιάδες ένιωθαν Ρωμιοί και όχι Έλληνες για αιώνες. Η συνείδηση του έλληνα καλλιεργήθηκε φυσικά από ένα σύστημα λογικής και σκέψης έξω από το εκκλησιαστικό και απέναντι σε αυτό. Αλλά δε σημαίνει αυτό ότι αυτόματα μέσα σε 20-30 χρόνια αισθάνθηκαν όλοι οι ελληνόφωνοι (και όχι μόνο) της αυτοκρατορίας Έλληνες.
Και το μεγαλύτερο μέρος των ραγιάδων ένιωθαν εξαρτημένοι από την εκκλησία.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Έλληνες ξεπετάχτηκαν από τον λαό της εκκλησίας.
Το κείμενο σου έχει την αξία του για εμάς σήμερα παρά για εκείνες τις εποχές. Δλδ να πολεμήσει κανείς το παραμύθι του δήθεν εθνεγερτικού ρόλου της εκκλησίας και της δήθεν φιλοεπαναστικότητας της.

Πάντως (αν δεν το έχει κανείς ήδη διαβάσει) υπάρχει εδώ ένα σχετικό άρθρο του Μεταλληνού. Βέβαια είναι μνημείο ατελείωτης ασυναρτησίας αλλά δίνει μια σαφή ιδέα για τον τρόπο σκέψης των παπάδων.
http://www.romanity.org/mir/me.e.01.htm

Τηλέμαχος είπε...

Άθεος αφιερωμένο.
Ευχαριστώ,
δεν περίμενα να σου αρέσει.
Εδώ που τα λέμε πρέπει να είχα και ανεβασμένη πίεση γιατί ένιωθα καθώς έγγραφα τα μελίγγια μου να πιέζονται πάνω από το κανονικό.
Πάντως μπορείς να το βάλεις στα αναθήματα του 'ευλογημένου' blog σου η βιβλίου. :)

Dyer είπε...

Η συμπεριφορά του ιερατείου ήταν συνεπείς με τα συμφέροντα του. Το αντίθετο θα με εξέπληττε. Η αλήθεια είναι ότι μετά το Νο1 ήμουν πλέον υποψιασμένος. Τα στοιχεία που αναφέρεις από την Ελληνική Νομαρχία αποδεικνύουν ότι οι αφορισμοί δεν έγιναν για να σωθεί ο ελληνισμός της Πόλης, αλλά για την αποδυνάμωση κατά το δυνατόν της εξέγερσης, επειδή η κατάσταση που υπήρχε τους βόλευε.
Άλλωστε η όποια αλλαγή θα έφερνε τους Έλληνες πιο κοντά στην Ευρώπη όπου ο μεσαίωνας ήταν παρελθόν και ο διαφωτισμός οδηγούσε σε ένα νέο κοινωνικό σύστημα λιγότερο θεοκρατικό. Αυτό φόβιζε το Πατριαρχείο, και είχε κάθε λόγο να προσπαθεί να αποτρέψει την αλλαγή αυτή.
Πάντως Άθεε πάλι δίδαξες.

Άθεος είπε...

Με την τελευταία σου φράση Astron τα είπες όλα. Δυστυχώς οι περισσότεροι σήμερα δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό και δίνουν άφεση αμαρτιών σε κάθε σκάνδαλο που έρχεται στο φως. Ανθρώπινα, λένε, η θρησκεία μας άλλα λέει!
Δυστυχώς, ανώνυμε χριστιανέ, αυτή είναι η θρησκεία σου. Αν ανοίξεις και πατερικά κείμενα θα φρίξεις!

Φίλε Πάρη και βέβαια δεν ξεσηκώθηκαν όλοι οι ραγιάδες για να μην πω ξεσηκώθηκαν μόνο ελάχιστοι. Όταν οι κάθε «Μεταλινοί» ακόμα και σήμερα λένε «η συμμετοχή του Ράσου -και μάλιστα του Οικουμενικού Πατριαρχείου- στον Αγώνα υπήρξε δείγμα υψηλής αυθυπερβάσεως και αυτοθυσίας» τι περιμένεις…
Να το χαίρονται το «μυαλό που τους έδωσε ο θεός»!
Σίγουρα οι ραγιάδες ένιωθαν Ρωμιοί και όχι Έλληνες, όχι μόνο για αιώνες αλλά πάντα έτσι θα νιώθουν, εκτός κι αν διαβάσουν αμερόληπτα μια ιστορία και τυχαίνει να μην είναι φονταμενταλιστές και στραβωμένοι.

Τηλέμαχε όταν νιώθεις τα μελίγγια σου να πιέζονται πάνω από το κανονικό, να γράφεις με τις ώρες και την επόμενη μέρα να το αξιολογείς! Μπράβο σου!

Φίλε Dyer και βέβαια οι αφορισμοί δεν έγιναν για να σωθεί ο ελληνισμός της Πόλης, αλλά για να αποδυναμωθεί η επανάσταση, επειδή η κατάσταση που υπήρχε τους βόλευε! Οι τούρκοι δεν ήταν βλάκες για να πουν, καλά εσείς θα ζήσετε αφού είστε μαζί μας. Ήξεραν, πως αν η επανάσταση πετύχει, θα πήγαιναν κι αυτοί μαζί τους, όπως κι έγινε και σήμερα μιλούν για κρυφά σχολειά και αυτοθυσία στον αγώνα!
Κρυφά από το πατριαρχείο ήταν και όχι από τους τούρκους!
Η ιστορία και ο καταδικαστικός θάνατος του Θόφιλου Καΐρη, το αποδεικνύει!
Μας περιμένει το Πάσχα και δεν μπορώ να δημοσιεύσω τη συνέχεια του άρθρου, γιατί το βιβλίο μου, με τον Θεόφιλο Καΐρη τελειώνει!
Από τον Απρίλη θα συζητήσουμε για την Σωτηριολογία!
Τον Μάη ίσως επανέλθουμε με την Άλωση! Ακολουθώ τις ημερολογιακές επάλξεις!

Dyer είπε...

Η άποψη ότι όλα έγιναν για να προστατεύσουν τους Ρωμιούς από την οργή του Σουλτάνου θα είχε βάση αν μας έλεγαν και ποσά ήταν ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΘΕΣΕ (ΚΡΥΦΑ) ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.

Γιάννης Καραμήτρος είπε...

Πολλοί αναφέρουν τα ψέματα που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία. Δεν υπάρχει τίποτα ποιο αυτονόητο. Ο ρόλος της μάθησης της "ιστορίας" είναι να μας κάνει Έλληνες. Ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις ένα τουρκόπουλο αντιτούρκο είναι να πάει σε Ελληνικό σχολείο και το αντίθετο.

Όταν ο Παπανδρέου προσπάθησε να αλλάξει το αίσχος των βιβλίων βγήκαν πολλοί να τον φάνε. Όπως ο γιάννοπουλος που δήλωσε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση: Δεν θα τους αφήσω να πειράξουν τα βιβλία.

Άθεος είπε...

Dyer η εκκλησία ποτέ δεν δίνει, μόνο παίρνει!
Δίνει αγάπη και παίρνει χρήμα! Το ξέρεις, ότι… οι μισές πλατείες των ελληνικών πόλεων είναι εκκλησιαστικές και μοναστικές; Έτσι για πλάκα, αγωνίζονται να σου προσφέρουν σωτηρία και αγάπη…

Μόνο με τον Τρίτση, φίλε ΙωάννηΚ, θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι, αλλά βλέπεις πέθανε νωρίς!
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και έχουν δίκιο, όμως να σου διδάσκουν ψέματα και να σου το επιβάλλουν σαν σωστό, κάτι που βραβευμένες ιστορίες γράφουν τα αντίθετα, αυτό πώς να το χωνέψεις…
Μόλις τελειώνεις το σχολείο, πρέπει να βγάζεις και ένα μόνος σου, εξωσχολικό, για να διορθώνεις ό,τι ψέματα σου είπαν!

Ανώνυμος είπε...

-Ἡ ἱστορία πάντοτε γράφεται ἀπό τούς νικητές, καί στήν συγκεκριμένη περίπτωση ἀπό τούς ἐπικρατοῦντες.
-Ἄν ὁ Ἰωάννης Κ μέ τήν φράση «νά ἀλλάξει τό αἶσχος τῶν βιβλίων» ἐννοεῖ ὅτι εἶναι καλύτερα νά μαθαίνουν τά πιτσιρίκια ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ὅτι στήν Σμύρνη «ἔγινε συνωστισμός» ΚΑΛΥΤΕΡΑ νά μήν σᾶς πῶ τήν γνώμη μου.

Γιάννης Καραμήτρος είπε...

"εἶναι καλύτερα νά μαθαίνουν τά πιτσιρίκια ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ὅτι στήν Σμύρνη «ἔγινε συνωστισμός»"
Συγνώμη αλλά δεν εννοούσα αυτό!

Τα παιδιά πρέπει να μάθουν πως οι ΕλληνοΟρθόδοξοι σφαγιάστηκαν από τους Οθωμανούς αλλά επίσης να μάθουν πως ο Ελληνικός στρατός βάδιζε προς την Άγκυρο. Όσο και να βιάσεις την ιστορία, Έλληνες δεν υπήρξαν ποτέ εκεί.

Ας μην αρχίσουμε πάλι την ανούσια πολεμική για τα βιβλία της ΣΤ δημοτικού.

Γιάννης Καραμήτρος είπε...

Άγκυρο = Άγκυρα

Άθεος είπε...

Κι εγώ δεν κατάλαβα, Μιχάλη, ότι ο ΙωάννηςΚ εννοούσε σαν καλύτερο «τον συνωστισμό της Σμύρνης», όμως διαφωνώ ότι στην ενδοχώρα της Μ. Ασίας δεν υπήρχαν Έλληνες. Υπήρχαν και πολλοί μάλιστα (Πόντιοι, Αρμένιοι και άλλοι) όμως ο σκοπός της προέλασης των Ελλήνων δεν ήταν αυτός. Ο στόχος ήταν η «Κόκκινη Μηλιά»! Πού ήταν αυτή, αν μάθετε πέστε και σε μένα!
Ένας ανούσιος μύθος των χριστιανών που έλεγε πως με τη βασιλεία του Κωνσταντίνου, θα φτάσουμε στην Κόκκινη Μηλιά και ο αναστημένος βασιλιάς (παλαιολόγος) θα πάρει πίσω την Πόλη!
…και καταφέραμε να κάνουμε τους Τούρκους να μας πετάξουν στη θάλασσα, χάνοντας, όχι μόνο τη Σμύρνη, αλλά και την Αν. Θράκη!
Όμως γιατί πήγαμε εκεί… τώρα γιορτάζουμε την επανάσταση του 1821 κι όχι τη ντροπιαστική μας ήττα έναν αιώνα μετά!

Ανώνυμος είπε...

Η συζήτηση αυτή για την επανάσταση αλλά και για τους λογής λογής "προστάτες" της Ελλάδας, μου θύμισαν ένα πολύ αγαπημένο ποίημα του Α. Κάλβου, τις "ευχές". Ένα μικρό απόσπασμα:

Της θαλάσσης καλύτερα
φουσκωμένα τα κύματα
να πνίξουν την πατρίδα μου
ωσάν απελπισμένην
έρημον βάρκαν
[...]
Παρά προστάτας να 'χωμεν.
Με ποτέ δεν εθάμβωσαν
πλούτη η μεγάλα ονόματα
με ποτέ δεν εθάμβωσαν
σκήπτρων ακτίνες.

(ολόκληρο το ποίημα εδώ:http://alonakitispoiisis.blogspot.com/2008/01/blog-post.html)

Ο Ανδρέας Κάλβος αφιέρωσε όλη του σχεδόν την ποίηση στην ελευθερία της Ελλάδας και ο λόγος του είναι πάντα ανατριχιαστικός.

Άθεος είπε...

Φίλε Astron ευχαριστώ για το ποίημα.
Από το ίδιο ποίημα εδώ πάει:
Δια 'να θεμελιώσητε
την τυραννίαν τιμάτε
τον σταυρόν εις τας πόλεις σας,
και αυτόν επολεμήσατε
   εις την Eλλάδα.   

Αόρατη Μελάνη είπε...

Δηλώνω απλώς παρουσία. Δεν έχω κάτι να προσθέσω στα όσα ειπώθηκαν.

Άθεος είπε...

Μα τόσα ειπώθηκαν και δεν έχεις τίποτα να προσθέσεις;

Ανορθόδοξος είπε...

«Τρανή γιορτή, διπλή γιορτή»!

Μας χρειάζονται άρθρα σαν κι αυτό, γιατί με την ιστορία που μαθαίναμε στο σχολείο.......

Άθεος είπε...

Όπως λέμε Ανορθόδοξε «χαζό παιδί γεμάτο ζωή»!
Πώς αλλιώς να περιγράψεις την ευφορία των χριστιανών…

Ανώνυμος είπε...

...και μιά & χθές ήταν η Κυριακή της ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΉΣΕΩΣ (μπορεί ο πρώην παλιοημερολογίτης να ξεχάσει τα χούγια ;) ας ευχηθούμε ''στις χριστιανοι'' ό,τι ποθούν & καλό
(ε)ξημέρωμα. Χθές η εκκλησιά του χωριού μου τά 'δωσε όλα. Το ''νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος..'' ξαναζωντάνεψε & αντιλαλούσε σε λαγκάδια & ραχούλες. Τσ σκυλιά είχαν λυσάξει απο τη φασαρία και ειδικά ο δεξιός ψάλτης αναπλήρωσε σε όγκο φωνής τον πιό ισχυρόφωνο γα'ι'δαράκο απο τους εναπομείναντες της περιοχής. Η δε καμπάνα ; Τα 120db ήταν το χαμηλό. Θρίαμβος σας λέω ''χριστιανοί''.

Περιμένουμε το επόμενο άρθρο, μην αργείς τόσο...

Άθεος είπε...

Είσαι φοβερός vango!
Μου περιέγραψες, πολύ παραστατικά, την τελετουργία!
Σωστό πανηγύρι των κατώτατων αισθήσεων… εκεί που ο άνθρωπος συναντάται με τα κατώτατα αισθήματα, κάνοντας τα ζώα να αντιδρούν… από φόβο ή από χαρά… ποιος ξέρει…
Ανυπομονείς βλέπω για τις αναρτήσεις… Έτσι πρέπει.
Ακολουθώ τα εορταστικά δρώμενα.
Δεν μπορώ να κάνω αναρτήσεις του συρμού, για να λέω ότι κινούμαι.
Η ποιότητα μετράει περισσότερο από την ποσότητα!
Το καλό πράγμα πάντα αργεί!

Ανώνυμος είπε...

...ναι, φίλε (με την ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ θεώρηση σε αποκαλώ έτσι). Σε παρακολουθώ & επίσης διαβάζω τα σχόλια όλα. Κάθε ένα με την αξία του. Πατάω σε λίγο τα 65 & περιμένω να υποβάλω τα ''χαρτιά'' για σύνταξη. Όμως αυτό, που έχω μάθει στα 50 μου, μου χάρισε ζωή. Και δέν χάνω συντροφιές όπως η δική σου. Ξαναβγαίνω απο τον Επικούρειο Κήπο, τώρα, που μπήκα ;;;...

Άθεος είπε...

Να διαβάσεις και τις άλλες αναρτήσεις. Όλες είναι επίκαιρες.
Και μετά σαράντα χρόνια, πάλι επίκαιρες θα είναι!

ΝΑΝΤΙΑ είπε...

Πολλή σωστά όλα όσα αναφέρεις και τεκμηριωμένα.Σόυ προτείνω επίσης το βιβλίο του Καρανικόλα,Ρασοφόροι συμφορά του Έθνους,αν δεν το έχεις υπ'όψιν σου.
Δυστυχώς ομως ΔΕΝ διαβάζουμε την πραγματική μας ιστορία και αρκούμαστε σε αυτά πού μαθαίνουμε στο σχολείο και αυτά πού μας σερβίρει το κατεστημένο.
Νάσαι καλά,χρόνια πολλά.

Άθεος είπε...

Νάντια Bad Religion 7 (Τι να σημαίνει, άραγε, αυτό…). Ευχαριστώ για την πρόταση και τα θετικά σου σχόλια.
Λένε πως οι όμορφες και οι ξανθιές δεν διαβάζουν ιστορία, όμως εσύ τους διέψευσες όλους!
Χρόνια Πολλά!

Ανώνυμος είπε...

επειδή πολύ βλέπω εδώ ευλογείτε τα γένια σας θέλω να σας πώ πως αυτό που έκανε τους παπάδες έτσι όπως κατάντησαν είναι ότι πίστεψαν ότι κατείχαν την αλήθεια
ψαχτείτε μήπως κάτι σας ξεφευγει
τόση συμφωνία πιά ..
Αθεε σε βλεπω σύντομα προφήτη των αθέων ..

Άθεος είπε...

Δεν καταλαβαίνω Ανώνυμε τι εννοείς!
Ποιοι συμφωνούμε;
Εγώ δεν συμφωνώ με κανέναν. Ό,τι λέω το λέω για μένα.
Όσο για τους παπάδες, εγώ δεν τους κατηγορώ πέρα από ό,τι θα κατηγορύσα οποιονδήποτε που κάνει σκάνδαλα.
Οι παπάδες μου φταίνε για την απάτη των θρησκειών…
Αυτοί είναι οι τελευταίοι.
Για να μην πω, ότι είναι οι εντιμότεροι!
Πιο ψηλά βρίσκεται η απάτη!

Unknown είπε...

Ωραίο υλικό μαζεμένο..σε προσκαλώ στο blog μου..

Zanglos είπε...

Xmmm, είμαι λιγάκι καθυστερημένος, OK, κάλιο αργά παρα ποτε! Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα παρα μαθαίνω τις λεπτομέρειες τις ιστορίας μας, το έργο σου Άθεε σε ανεβάζει στους μεγάλους του Έθνους μπροστομαχους!

Δάσκαλε, με χαρά βλέπω πως σε αντίθεση με αλλα αθεϊστικά ιστολογία και επισκέπτες σου, εσύ διδάσκεσαι και διδάσκεις μέσο τον φιλοσόφων προγόνων μας τους οποιους θαυμάζεις, υμνείς έννοιες όπως Πατρίς, Ελευθερια, Εθνική Ελληνική συνείδηση κλπ, και αυτό σε τιμά και σε κάνει ακόμη μεγαλύτερο, εύγε σου.

Άθεος είπε...

Φίλε, Zanglos, ευχαριστώ για τα κολακευτικά σου σχόλια.
Όσο με τιμά ότι είμαι Έλληνας, άλλο τόσο με τιμά όταν βρίσκω και στη σημερινή εποχή άλλους Έλληνες να αναγνωρίζουν το έργο που κάνω.
Ξέρεις, είναι λυπηρό, από τότε που εμφανίστηκε αυτή η θρησκεία να υπάρχει τόσο μίσος και διχόνοια ανάμεσά μας. Γι αυτό κι εγώ τον ξεχωρίζω τον πληθυσμό της πατρίδας μου, σε Έλληνες και Ρωμηούς.
Χαίρομαι λοιπόν όταν με διαβάζουν οι Έλληνες και με βρίζουν οι Ρωμηοί!

Unknown είπε...

Δεν έχουν την ειλικρίνεια τουλάχιστον, να μιλήσουν αληθινά.. Να παραδεχθούν τα λάθη τους..

Άθεος είπε...

Η ειλικρίνεια και η παραδοχή των λαθών ισοδυναμεί με καταδίκη Μάνο, αν θέλουμε να είμαστε Δίκαιοι, για να κάνω και το λογοπαίγνιο! Πώς θα ήταν δυνατό αυτό... Με κατάλαβες, έτσι;

Unknown είπε...

Ναι κατάλαβα τι εννοείς.. Η ιστορία όμως είναι εκεί για όποιον θέλει να μάθει.. και όλη αυτή η αποσιώπηση τους καθιστά ακόμα πιο ύποπτους και πανούργους σε αυτόν που την ανακαλύπτει...

(όσο για το λογοπαίγνιο για το δίκαιος, το γράφω γιατί είναι στόχος μου. Είναι πολύ δύσκολο να είναι κάποιος δίκαιος πραγματικά).

Άθεος είπε...

Συμφωνώ!

Τα βιβλία μου

Τα βιβλία μου
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ανθολογία 5 διηγημάτων Ε.Φ. (2019 σελ. 204) Εκδόσεις ΕΝΑΛΙΟΣ

Τα βιβλία μου

Τα βιβλία μου
ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2014 σελ. 306) Εκδόσεις ΕΝΑΛΙΟΣ

Τα βιβλία μου

Τα βιβλία μου
ΧΑΛΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ (2010 δοκίμιο 608 σελίδες) Εκδόσεις ΕΝΑΛΙΟΣ

Τα βιβλία μου

Τα βιβλία μου
Η ΚΤΗΝΩΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ (1998 μυθιστόρημα 348 σελίδες) Εξαντλημένο. Λίγα κομμάτια μόνο στο βιβλιοπωλείο "Βιβλιοχαμός" Μαυροκορδάτου 7 Αθήνα σε προσιτή τιμή. Τηλέφωνο 2103824629

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

1. Οι θρησκείες, το είπαμε πολλές φορές, δεν ενώνουν τους ανθρώπους. Τους χωρίζουν.

Λαίλαπα για την ανθρωπότητα οι θρησκείες, δηλητηριάζουν τη ζωή!

Όπως έλεγε και ο Βολτέρος «Εκείνοι που μπορούν να σε κάνουν να πιστέψεις σε ανοησίες, μπορούν να σε κάνουν να διαπράξεις και εγκλήματα»!

2. Διαβάστε στο άλλο blog Τετραφάρμακος, το επίκαιρο άρθρο Υπάρχει ζωή πριν το θάνατο;


3. Στο έτερο blog «Ας φιλοσοφήσουμε για τη φιλία» αναρτήθηκε νέο θέμα «Για τη φιλία και τη ζωή σύμφωνα με τον Επίκουρο»

4. Πρόσκληση για δράση: αιτήσεις κατάργησης προσευχής και θρησκευτικών συμβόλων στα σχολεία

5. Να και μια είδηση που ενδιαφέρει: Παιδική κατασκήνωση για...άθεους

Επιτέλους υπάρχει επίθεση στην οπισθοδρόμηση!

6. Αντικαταστήστε άχρηστες θρησκευτικές γιορτές με ουσιαστικές γιορτές που εξυψώνουν τον άνθρωπο και την αλήθεια!

Απολαύστε το Children of Evolution και την «Ημέρα της Εξέλιξης» σαν μια πιθανή γιορτή που δεν θα αργήσει να γιορταστεί απ’ όλους μας!

7. Επίσης μην ξεχάσετε κι αυτό: Is This The Real Thing


Σχολιάστε το blog στο σύνολό του

Σχολιάστε το blog στο σύνολό του
Κάντε κριτική, πέστε τη γνώμη σας. Πείτε τη γνώμη σας άφοβα, ελεύθερα, ξάστερα!
Λόγω μεγάλου αριθμού σχολιαστών, παρακαλώ στο τέλος των σχολίων επιλέξτε Νεώτερο ή πατήστε εδώ.

Χριστιανικοί Βανδαλισμοί

Δείτε το λογοκριμένο κομμάτι της ταινίας του Κώστα Γαβρά για τους βανδαλισμούς των Χριστιανών επί της Ζωοφόρου του Παρθενώνα ΕΔΩ.

Ντοκιμαντέρ του Bill Maher Religulous 1 έως 11 με ελληνικούς υπότιτλους

Δείτε το Ντοκιμαντέρ του Bill Maher με ελληνικούς υπότιτλους. Αν δεν εμφανίζονται υπότιτλοι, πατάτε το άσπρο τρίγωνο κάτω δεξιά ενώ παίζει το video και στην στήλη που εμφανίζεται ενεργοποιείτε τους υπότιτλους πατώντας το κουμπί CC. Καλή διασκέδαση. Religulous 1 Religulous 2 Religulous 3 Religulous 4 Religulous 5 Religulous 6 Religulous 7 Religulous 8 Religulous 9 Religulous 10 Religulous 11 …και μια μικρή συνέντευξη του Richard Dawkins στον Bill Maher για όλα

Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ - Richard Dawkins

Παρακολουθήστε τις βλαβερές συνέπειες της θρησκείας μέσα από πέντε μικρά video του Richard Dawkins (μέσω paratiritis7's Channel) Αν δεν εμφανίζονται οι ελληνικοί υπότιτλοι ενεργοποιήστε τους με το κουμπί στη δεξιά κάτω πλευρά της οθόνης. Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ video: 1-5